Kwaliteit

Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel.

Privacy protocol

Inleiding
Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Privacy
De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Klik hier voor het Privacyprotocol.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NVL

Algemene voorwaarden Baby & Borstvoeding

 1. Baby & Borstvoeding neemt doorgaans dezelfde dag contact op met de cliënt, uiterlijk binnen 24 uur.
 2. Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden, geeft de cliënt toestemming voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst.
 3. Aan consulten per mail of telefoon zitten beperkingen. Voor deskundig advies kan het nodig zijn dat wij de cliënt uitnodigen voor een consult aan huis of op de praktijk.
 4. De huidige tarieven staan vermeld op www.babyenborstvoeding.nl.
 5. Gemaakte parkeerkosten, tijdens het consult door de lactatiekundige, zijn voor rekening van de cliënt.
 6. De parkeerkosten worden via ParkMobile geregistreerd.
 7. Reiskosten worden na 30 kilometer in rekening gebracht a €0,30 per kilometer.
 8. Indien er een consult wordt afgemeld binnen 24 uur, voor aanvang consult, wordt er €30,00 in rekening gebracht.
 9. Door weersomstandigheden, zoals code oranje of rood, kan het voorkomen dat een consult afspraak door Baby & Borstvoeding afgezegd en verzet wordt.
 10. Binnen 1 maand na afloop van de zorg ontvangt de cliënt een factuur per mail met een iDeal betalings-link.
 11. De betalingstermijn voor cliënten is 2 weken.
 12. Indien het openstaande bedrag niet op tijd betaald is, volgt een herinnering per mail, post en/of sms.
 13. Indien dan nog niet wordt betaald, volgt een aanmaning per mail, post en/of sms.
 14. Indien betaling van deze aanmaning niet per ommegaande voldaan is, wordt een incassobureau ingeschakeld.
 15. Is betaling van de factuur een probleem, dan wordt het zeer op prijs gesteld om daarover zo snel mogelijk contact op te nemen met Baby & Borstvoeding.
 16. Eventuele incasso- en andere kosten van rechtsbijstand met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen ter zake van de factuur komen voor rekening van de cliënt.
 17. Betalingen worden gedaan op rekeningnummer NL06 RABO0147863546 onder vermelding van factuurnummer.
 18. De lactatiekundige streeft naar de best mogelijke zorg voor moeder en kind en houdt zich aan de daarvoor geldende “Scope of Practice”en “Code of Ethics” van de International Board of Lactation Consultants Examiners (IBCLE). 

Kwaliteitsborging

Omdat elk moeder/baby koppel recht heeft op de best mogelijke lactatiekundige zorg is het belangrijk dat deze kwaliteit gewaarborgd wordt. Een lactatiekundige IBCLC die lid is van de NVL geeft je de garantie dat zij zich houdt aan een aantal belangrijke regels. Er zijn Algemene voorwaarden door de NVL en een  beroepsprofiel en privacy protocol opgesteld. Een lactatiekundige praktijk houdt zich hieraan.

WHO gedragscode

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommigen merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

 • borstvoeding beschermen en bevorderen
 • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
 • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
 • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

Klachtenprocedure NVL

Informatie
Alle klachten, bij voorkeur schriftelijk, gericht aan de klachtencommissie van de NVL, worden in behandeling genomen. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder, de cliënt en bijvoorbeeld de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder moet vanaf dat moment binnen zes weken de klacht samen met de cliënt tot een oplossing brengen.
Klachtenprocedure NVL

Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg

Ik ben lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ. Ik beschik over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris (zie boven) én ben aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Evaluatie

Ik vind het fijn om feedback te krijgen. Ik nodig je uit om het evaluatieformulier in te vullen. Je kunt dit Word-document opslaan op je eigen computer en dan graag mailen als PDF naar [email protected].